Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 25-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts
Dit item is verlopen op 25-06-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar

B&W stelt de raad voor het bedrag zoals opgenomen in de Reserve Verbetering Voetbalaccommodaties vrij te geven ter realisatie van de twee kunstgrasvelden op de locatie TAVV te Ter Aar. De Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) hiertoe een éénmalige subsidie te verschaffen van € 1.200.000,- en dit te onttrekken aan de reserve. Een bedrag van € 73.000,- (restant) beschikbaar te stellen als bijdrage voor het vanuit de Grex GZ92 door de gemeente te maken kosten in het kader van de aanleg van de twee velden en dit te onttrekken aan de reserve.

Na de aankoop van het terrein van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Ter Aar kan het laatste deel van het project Verbetering Voetbalaccommodaties zoals vastgesteld door de gemeenteraad worden gerealiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde budget voor de aanleg van twee kunstgrasvelden beschikbaar te stellen.

4 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

B&W vraagt de raad om de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen zoals voorgesteld in de bijgevoegde brief van het Schadeschap luchthaven Schiphol d.d. 5 januari 2015, kenmerk 2015/20376.

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is verantwoordelijk voor de afhandeling van  verzoeken om schadevergoeding rondom de luchthaven Schiphol. Het is noodzakelijk de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen in verband met de uittreding van diverse deelnemers uit het Schadeschap luchthaven Schiphol.

5 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de concept jaarrekening 2014 en een zienswijze in te dienen.

De gemeenschappelijke regeling SWA heeft de ontwerp programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 opgesteld. De gemeenteraden kunnen eventuele zienswijzen indienen.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

De VVD heeft aangekondigd een vraag te stellen over Zuideinde Zuid in Nieuwkoop.

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst MR I van 28 mei 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top