Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 17-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal en commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 03-06-2016.

Meningsvormende raden op 17 en 18 juni 2015: financiële stukken

Op deze woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2014, voorjaarsnota 2015 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2016 - 2019. De raad neemt 2 juli 2015 een besluit over deze stukken.

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2016 en staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde ‘programma’s’. Per programma wordt er gekeken naar het beleid en de cijfers.

De raad bespreekt de programma’s:

  • Ruimtelijk beheer  (woensdag 17 juni om 20.00 uur)
  • Sociaal domein (woensdag 17 juni om 20.00 uur)
  • Ruimtelijke ontwikkeling (donderdag 18 juni om 20.00 uur)
  • Bestuur, veiligheid, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering (donderdag 18 juni om 20.00 uur)

Raadsleden leveren voorafgaand discussiepunten aan. Deze zijn samengevoegd  en gepubliceerd in onderstaand document 'Onderwerpen en tijdsschema MR 17 en 18 juni 2015​' zodat duidelijk is waneer een bepaald onderwerp besproken wordt.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij een onderwerp. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top