Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 28-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 28-05-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze nota.

Met deze uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan wordt de raad vooraf een aantal uitgangspunten voorgelegd. Speciale aandacht wordt gevraagd bij het wel of niet ‘vasthouden’ van wijzigingsbevoegdheden uit de huidige bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwveen’ en ‘Kern Zevenhoven & Noordeinde’. De vastgestelde nota van uitgangspunten vormt voor B&W een inhoudelijk en procedureel kader voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.

4 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Noordenseweg 66A in Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven voor het bouwen van een vervangende woning. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

B&W moet een beslissing nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning, maar kan dit in dit geval niet zonder instemming van de gemeenteraad vanwege het feit dat de aanvraag in strijd is met het huidige bestemmingsplan en de gemeenteraad voor de categorie waarbinnen dit project valt niet op voorhand een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen

B&W stelt de raad voor een verklaring  van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van drie woningen. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

B&W moet een beslissing nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning, maar kan dit in dit geval niet zonder instemming van de gemeenteraad vanwege het feit dat de aanvraag in strijd is met het huidige bestemmingsplan en de gemeenteraad voor de categorie waarbinnen dit project valt niet op voorhand een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

6 Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad (Meijepad)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van een vrijliggend wandelpad (vlonderpad) parallel aan het bestaande Meijepad, in combinatie met de reeds geplande reconstructie van het Meijepad. De realisatiekosten van € 1.331.650 te dekken uit:

  • provinciale subsidie € 715.000
  • grondexploitatie Zuidhoek € 170.000
  • voorziening Wegen € 446.650

7 Raadsvoorstel Begroting 2016 en jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en de meerjarenplanning en een zienswijze in te dienen over de ontbrekende frictiekosten.

De gemeenschappelijke regeling ODWH heeft de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 opgesteld. De gemeenteraden kunnen eventuele zienswijzen indienen.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst MR I van 30 april 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top