Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 30-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 30-04-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Kennis nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland en starten bestemmingsplanprocedure voor 54 woningen

B&W stelt de raad voor om:

  • Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland;
  • Fase 1 en 2 van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland als kader te laten dienen voor een op te stellen ontwerp  bestemmingsplan;
  • In te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan

Op initiatief van de stichting Driekoppenland is, met ondersteuning van een stedenbouwkundige, samen met de inwoners van Noorden een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de locatie Land van Koppen.

4 Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van de notitie 'Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen Nieuwkoop, Tweede uitwerking oplossingsrichtingen' en te kiezen voor één van de twee volgende oplossingsrichtingen:

  • een beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in  Nieuwkoop met grondgraven, of
  • uitbreiding van de algemene begraafplaats in Ter Aar.

In de gemeente Nieuwkoop zijn vier algemene begraafplaatsen: in Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven. Om in de toekomst een tekort aan graven te voorkomen, heeft B&W onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit probleem op te lossen.

5 Raadsvoorstel De 3e Verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009

B&W stelt de raad voor om de 3e verordening tot wijziging vast te stellen.

Recentelijk is de Jeugdwet gewijzigd en zijn de gemeentelijke taken op dit terrein uitgebreid. B&W heeft besloten om de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Jeugdwet (tegen besluiten in mandaat door het Jeugd- en Gezinsteam) onder te brengen bij de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Alphen aan den  Rijn. Het is noodzakelijk om deze uitzondering op te nemen in de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009.

6 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2015

B&W stelt de raad o.a. voor een aantal grondexploitaties te openen, vast te stellen of af te sluiten. Diverse voorzieningen te verlagen, reserves over te hevelen, enkele beheercomplexen af te waarderen of over te hevelen.

De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten (ontwikkelplannen). Verreweg de meeste van deze projecten worden ontwikkeld op grond in bezit van de gemeente. Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld. Alle grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst MR I van 2 april 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top