Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 02-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts
Dit item is verlopen op 02-04-2016.

Na de meningsvormende raad volgt om 22.00 uur een besluitvormende raadsvergadering over de hamerstukken uit de MR I van deze avond.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (ER IS GEEN MR II)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Besluit bodemkwaliteit – vaststellen Bodembeheernota

B&W stelt de raad voor om de Bodembeheernota, deel A (Algemeen) en deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop) vast te stellen.

De beheernota gaat over gronduitwisseling of uitwisseling van baggerspecie binnen de gemeente en/of de regio.

4 Raadsvoorstel Inventarisatie verkeersveiligheid fietsroutes

B&W stelt de raad voor de knelpunten zoals opgenomen in de inventarisatie “Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” te onderschrijven. B&W op te dragen om de inventarisatie verder uit te werken door in overleg met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen en te komen tot een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan.

In 2013 is de notitie verkeerveilige schoolroutes door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de behandeling van deze notitie heeft de raad aan B&W gevraagd de verkeersveiligheid van alle Nieuwkoopse fietsroutes te onderzoeken.

5 Raadsvoorstel Automatisering bediening Hoekse Aarbrug

B&W stelt de raad voor om dit jaar de Hoekse Aarbrug in Papenveer om te bouwen tot een geautomatiseerde zelfbedieningsbrug en daarvoor een krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen.

6 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze wijziging.

De samenvoeging op 1 januari 2014 van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, is de reden om de stemverhouding opnieuw te bezien. Voorgesteld wordt dat Alphen aan den Rijn drie stemmen heeft en de overige drie gemeenten ieder één stem.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst MR I van 5 maart 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top