Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 05-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur
Dit item is verlopen op 05-03-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (er is geen MR II)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
 • in te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar;
 • het bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen;
 • het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;
 • het niet vaststellen van een exploitatieplan.

4 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Langeraarseweg

B&W stelt de raad voor de grens te verplaatsen conform de bij het raadsvoorstel behorende tekening.

De ontsluitingsweg van de nieuwe wijk Vivero komt uit op de  Langeraarseweg. Het is in verband met een duidelijk snelheidsregime en een goede inrichting van de kruising wenselijk de bebouwde komgrens te verplaatsen in noordoostelijke richting. Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig.

5 Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen 2015-2019

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de opstelling van de begroting 2016.

In het beheerplan staat een uitvoeringsprogramma groot onderhoud voor de komende twaalf jaar (2015 t/m 2026). De gemeente beschikt over totaal 48,8 ha oppervlaktewater bestaande uit watergangen met een lengte van ruim 107 kilometer. In totaal heeft de gemeente Nieuwkoop ca. 53 kilometer beschoeiing en 21 stuwen in eigendom en beheer. Het groot onderhoud bestaat uit baggeren en het vervangen van beschoeiingen, damwanden en stuwen.

6 Raadsvoorstel Breedbandnetwerk NieuwkoopNet

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • kennis te nemen van de notitie Breedband: stap 0 (let op: t/m 2 maart was er een verouderde versie van deze notitie hieronder geplaatst, vanaf 3 maart is de juiste versie bij de griffie aangeleverd en deze vindt u nu hieronder);
 • voorlopig af te zien van de start van een project tot realisatie van een gemeentebreed glasvezelnetwerk;
 • in overleg met de bestaande aanbieders in te zetten op verbetering van de bestaande netwerken en het opheffen van knelpunten.

7 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze toetreding.

De gemeente Katwijk heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling ODWH. Om toetreding mogelijk te maken moeten de bestuursorganen van de huidige deelnemers instemmen met dit verzoek.

8 Initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden

De VVD-fractie stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • de inwoners van de gemeente Nieuwkoop nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van het werken met dorpsraden;
 • daartoe de betrokkenheid bij en het draagvlak voor dorpsraden te meten;
 • als middelen daarvoor gebruik te maken van het burgerpanel en een schriftelijke enquête via Nieuwkoop Nieuws.

9 Reactie op schriftelijke vraag (SV 2015-04) Betrekken inwoners bij Noordereiland - De Verwondering

De MPN-PN heeft naar aanleiding van een ingekomen brief over het betrekken van inwoners bij Noordereiland van De Verwondering schriftelijke vragen gesteld aan B&W.

MPN-PN heeft gevraagd om, zodra de antwoorden van B&W binnen zijn, de vragen en antwoorden te agenderen in een meningsvormende raad.

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst MR I en II van 5 februari 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting

 

Aansluitend op deze meningsvormende raad is er een ‘procespresentatie’ Afvalbeleidsplan.

Top