Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 05-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00-21:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 05-02-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Evaluatie Drank- en Horecawet

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de Notitie ‘Drank- en Horecawet, Evaluatie (2014)’.

Na instemming van deze evaluatie worden de gedane voorstellen (op blz. 27 en 28 van de nota) tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) uitgewerkt.

4 Jaarverslag griffie 2014

De griffie nodigt raadsleden en fractieassistenten uit aan de hand van het jaarverslag te concluderen wat er in 2014 goed is gegaan en in debat te bezien wat er in 2015 beter kan.

Bijgevoegde documenten

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst MR I van 8 januari 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

 

Na de meningsvormende raad volgt om 21.00 uur een besluitvormende raadsvergadering over de raadsvoorstellen uit de MR I en II van deze avond.

Aansluitend daarop vinden twee procespresentaties plaats over Duurzaamheidsagenda en Kadernota Grondbeleid. In 2015 worden deze stukken, volgens de raadsplanning, aan de raad voorgelegd. Afdelingsmanager, Lex Niekel, zal mondeling aangeven hoe deze processen gaan verlopen.

Top