Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 08-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 15-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (er is geen MR II)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verzoek aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot status recreatieparken

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te verzoeken vooraf een uitspraak te doen in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om door wijziging van het bestemmingsplan Recreatieparken de mogelijkheid te gaan bieden om de status van de woningen in de parken aan te passen en daartoe bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten te verzenden.

De volgende achterliggende stukken kunt u vinden op de website:

Bestemmingsplan Recreactieparken

Collegeprogramma "De Kracht van de Samenleving"

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schoterhoek II

B&W stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

Van donderdag 26 juni 2014 tot en met woensdag 6 augustus 2014 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder zijn zienswijze over het bestemmingsplan kenbaar maken. Van die gelegenheid hebben 4 personen / instanties gebruik gemaakt. Naar aanleiding van deze zienswijzen is een aantal wijzigingen voorgesteld in het bestemmingsplan. Daarnaast is er ambtelijk een aantal wijzigingen aangebracht.

5 Proces evaluatie ‘werken met dorpsraden’

In 2015 wordt het werken met dorpsraden geëvalueerd. De afdelingsmanager publiekszaken zal mondeling aangeven hoe de evaluatie zal plaatsvinden. In de loop van 2015 wordt naar verwachting de rapportage van de evaluatie aan de raad aangeboden.

Voor dit agendapunt zijn geen stukken.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst MR I en II van 27 november 2014 vaststellen

10 Sluiting

Top