Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 27-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur
Dit item is verlopen op 25-11-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 en één heffingstarief te hanteren dat in 2015 € 198,- bedraagt met de jaren daaropvolgend een stijging van 1,23% per jaar. 

Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de zorg voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. In de Wet Milieubeheer is opgenomen dat alle gemeenten een verbreed gemeentelijk rioleringsplan opstellen. De gemeente Nieuwkoop geeft in dit rioleringsplan aan hoe zij invulling geeft aan de haar toegekende zorgplichten en op welke wijze dit wordt gefinancierd.

4 Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 t/m 2018

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het beleids- en beheerplan. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks € 80.000,- extra aan de voorziening Openbare verlichting toe te voegen ten laste van de reserve Duurzaamheid.

Voor het beheer van de openbare ruimte werkt de gemeente Nieuwkoop met beheerplannen. Het nieuwe beheerplan zet meer nog dan het vorige beheerplan in op duurzaamheid door de keuze led-verlichting in combinatie met dimmen toe te passen bij vervangingen.

5 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan met inbegrip van hernieuwde motivatie naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

Dit bestemmingsplan gaat alleen over reparatie van de vernietigde onderdelen van voor wat betreft de  locatie Simon van Capelweg 52-54. In de uitspraak heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen over deze locatie.

6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A

B&W stelt de raad het bestemmingsplan met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

Dit bestemmingsplan gaat alleen over reparatie van de vernietigde onderdelen voor wat betreft de  locatie Langeraarseweg 160A. In de uitspraak heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen over deze locatie.

7 Raadsvoorstel Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland

B&W stelt de raad voor diverse richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te onderschrijven. In te stemmen met diverse adviezen over de bestuurlijke organisatie van Holland Rijnland vanuit de behoefte de bestuurlijke drukte te verminderen.

In het proces #Kracht15 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland wordt nagedacht over de toekomst van gemeentelijk samenwerken in de regio. Aanleiding hiervan is, dat de huidige samenwerkingsagenda grotendeels is gerealiseerd. Begin 2013 is dit proces met de naam #Kracht15 Profilering & Positionering gestart met de discussienotitie “Spijkers met Koppen”. Dit voorstel heeft als doel een reactie van de raad voor te bereiden op voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie die worden besproken  in de vergadering van het algemeen bestuur  van Holland Rijnland op 17 december 2014. 

8 Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de inwerkingtreding op 1 juni 2014. 

Deze gemeenschappelijke regeling wordt op diverse onderdelen gewijzigd. Belangrijkste redenen zijn een kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur en het vereenvoudigen van het stemrecht in het algemeen bestuur.

9 Raadsvoorstel Aankoop rioolwaterzuiveringsterrein Ter Aar

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aankoop van dit terrein voor een bedrag van € 290.00 k.k.

Dit terrein moet worden aangekocht om het plan van de Brede School Plus in Ter Aar te kunnen realiseren.

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst MR I van 6 november 2014 vaststellen

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting

Top