Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 06-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts
Dit item is verlopen op 06-11-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening (er is geen MR II)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening en verordening speelautomaten

B&W stelt de raad voor deze verordeningen op een aantal punten te wijzigen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brengt eenmaal per jaar een ledenbrief uit, waarin zij aanbevelingen aan gemeenten doet om de Algemene plaatselijke verordening (Apv) aan te passen. De wijzigingen zijn overwegend van technische aard en er is nauwelijks sprake van inhoudelijke wijzigingen.

4 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet project huisvesting Ashram college Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om voor het project huisvesting Ashram College Nieuwkoop een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000,- voor de externe onderzoekskosten naar alternatieven en financiële consequenties.

Op basis van de notitie ‘Toekomstverkenning Ashram College Nieuwkoop’ is geconstateerd dat de huisvesting toe is aan vernieuwing. Deze verkenning wordt onderschreven waarmee de basis is gelegd voor de officiële start van de herhuisvesting van de Ashram als project. Nader onderzoek moet plaatsvinden om inzicht te krijgen in scenario’s en de financiële gevolgen daarvan. Op dit moment ontbreken de financiële middelen ter dekking van de door de gemeente te maken externe kosten. Een verzoek voor een voorbereidingskrediet is om deze reden aan de orde.

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijsten MR I en MR II vaststellen

  • MR I en MR II van 2 oktober 2014
  • MR I en MR II van 29 oktober 2014
  • MR I en MR II van 30 oktober 2014

De actielijsten van MR I en MR II van 29 en 30 oktober 2014 volgen later.

9 Sluiting

Aansluitend op deze meningsvormende raad is er nog een oriënterende bijeenkomst 'techniek van schoolfinanciëring / onderwijs huisvesting'.

Top