Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 02-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Oostkanaalweg (N460)

B&W stelt de raad voor om de grens van de bebouwde kom op de Oostkanaalweg Ter Aar (N460) conform de bij dit voorstel behorende tekening te verplaatsen. 

Aan de Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar wordt de nieuwe woonwijk Hollands Hof ontwikkeld. Om een verkeersveilige ontsluiting van de wijk te maken, is het nodig om de grens van de bebouwde kom van Ter Aar in zuidelijke richting te verplaatsen. Ter hoogte van de nieuwe woonwijk ligt de maximum snelheid dan op 50 km/uur, waardoor het veiliger is de woonwijk in of uit te rijden.

4 Raadsvoorstel Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het plan en in te stemmen met een aantal  voorgenomen keuzes.

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van woningbouwgebied Ter Aar West. Bewoners ervaren de huidige verkeerssituatie als verkeersonveilig en vrezen dat dit toeneemt met de ontwikkeling van geplande projecten. Daarom verenigden een aantal bewoners zich in de klankbordgroep Verkeer en stelden zij een verkeersplan op. Het college van B&W stelt de raad voor om bepaalde adviezen wel of niet over te nemen.

Achtergrondinformatie uit 2013 kunt u vinden in brief en bijlagen nr. 814 van november 2013 bij informatie tussen raad en college op de website van de gemeenteraad.

5 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar West

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

Het plan Ter Aar West voorziet in de bouw van maximaal 80 woningen. Ter Aar West is een zogenaamd sleutelproject. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 augustus 2013 tot en met 25 september 2013. De reden waarom de raad nu pas het bestemmingsplan ter vaststelling krijgt aangeboden is gelegen in het feit dat  – op aandringen van de raad – eerst een integraal verkeersveiligheidsplan is opgesteld. Daartoe is vanuit de bewoners een klankbordgroep opgericht. Deze groep heeft recent het verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest opgeleverd.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst MR I van 11 september vaststellen

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top