Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 11-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 11-09-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Landelijk gebied

B&W stelt aan de raad voor deze notitie vast te stellen.

De notitie beschrijft de hoofdlijnen van het bestemmingsplan en dient om de raad een aantal gebiedsbrede uitgangspunten en beleidskeuzes voor te leggen, belangrijke knelpunten te benoemen en oplossingsrichtingen uit te werken. Het landelijk gebied van Nieuwkoop is nu vastgelegd in drie verschillende bestemmingsplannen; die vervallen op het moment dat er één bestemmingsplan Landelijk gebied komt.

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de aan het plan toegevoegde Nota van Aanpassingen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplan-procedure na vaststelling.

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker’ van toepassing. Hierin heeft het betreffende tuinbouwperceel de bestemming Agrarisch met de aanduiding  Glastuinbouw. Verzoeker wil dit perceel nu als tuin / woonerf betrekken bij zijn woning op nummer 78, zodat de mogelijkheid ontstaat er een schuur op te kunnen bouwen.

5 Raadsvoorstel Coördinatie en toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen

B&W stelt de raad voor om vast te stellen: een nieuwe verordening, een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en een wijziging in de tarieven.

De gemeente  wil meer grip krijgen op werkzaamheden van kabel- en leidingbeheerders en eisen stellen aan de uitvoering van werkzaamheden. Met duidelijke regels kan de gemeente meer sturing geven aan de uitvoering van kabelwerkzaamheden in de openbare ruimte. Doordat er meer toezicht is op de werkzaamheden zal overlast en schade worden beperkt.

6 Brief B&W: Regionale uitvoering van de Participatiewet

Ingekomen brief nummer 431 (BR 17 juli 2014). Op verzoek van de VVD is deze brief geagendeerd.

In de notitie beschrijft B&W de gewenste toekomstbestendige, flexibele netwerkorganisatie met als doelstelling het aan het werk brengen van mensen onder regie van de gemeenten. Dit moet een financieel solide organisatie worden die de markt laat doen wat kan en functioneert als vangnet waar het moet.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst meningsvormende raad I vaststellen

De actielijst vaststellen van :

  • 3 juli 2014 Meningsvormende raad I

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top