Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 08-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening (er is geen MR II)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorhaakdijk 2 / Milandweg 72, Woerdense Verlaat

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, samen met de Nota van Zienswijzen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het grootste deel van de in verval geraakte agrarische bedrijfsgebouwen worden gesaneerd. Het woonhuis en de daaraan gebouwde stal op Voorhaakdijk 2 blijven bestaan en op het perceel Milandweg 72 mag één woning extra worden gebouwd.

4 Raadsvoorstel Vaststellen preventie en handhavingsplan Drank- en Horecawet

B&W stelt de raad voor dit plan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 43a van de Drank en Horecawet.

Per 1 januari is de Drank en Horecawet gewijzigd op twee punten. De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop zwakalcoholhoudende drank is verhoogd van 16 naar 18 jaar en gemeenten hebben de verplichting voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen.

5 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Meijepark

B&W stelt de raad voor het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Voor het gebied waarop de camping Roerdomp gelegen was, is het bestemmingsplan Zuidhoek opgesteld, waarmee woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Het oostelijk deel (Meijepark) wordt ingericht als recreatief uitloopgebied met groen, een strand met steigers, een roeivereniging (uitbreiding) en een horecagelegenheid. In het vigerende bestemmingsplan (Nieuwkoop Landelijk Gebied) kent het gebied reeds een recreatieve bestemming. De toevoeging van nieuwe elementen (steigers, bruggen, uitbreiding gebouw roeivereniging en een horecapand) zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt deze ontwikkelingen mogelijk.

6 Raadsvoorstel Toestemming uittreding Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

B&W stelt de raad voor om toestemming te verlenen om uit de gemeenschappelijke regeling te treden.

De gemeente Nieuwkoop neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het overgrote deel van de ruim 5000 verzoeken om schadevergoeding is afgehandeld. Van de gemeente Nieuwkoop zijn geen verzoeken bij het Schadeschap in behandeling. Het Algemeen Bestuur is daarom akkoord gegaan met de intentie om het Schadeschap te verkleinen.

7 Raadsvoorstel Aanpak Breedband gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het plan van aanpak om een open breedbandnetwerk te realiseren, de gemeente daarin een actieve rol te laten spelen en de voorbereidingen te starten.

B&W  ziet goede mogelijkheden binnen de gemeente een open breedbandnetwerk te realiseren en heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. B&W stelt de raad voor de voorbereidingen te treffen met als doel alle Nieuwkoopse adressen te voorzien van een glasvezelaansluiting.

8 Brief B&W: Opdrachtgeverschap en risicodeling jeugdhulp

B&W is van mening dat de inkoop van de jeugdzorg in Holland Rijnland verband georganiseerd moet worden en stelt de raad in de gelegenheid hierop een zienswijze te geven.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en moeten zij zorgen voor voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Daarvoor maken gemeenten afspraken met aanbieders van jeugdhulp. Gemeenten in Holland Rijnland zetten zich gezamenlijk in voor beschikbaarheid van goede jeugdhulp in elke gemeente. Voor sommige onderdelen daarvan is regionale samenwerking verplicht. Op andere onderdelen is bundeling van kennis, uitvoering en middelen wenselijk omdat het veelal om specialistische zorg gaat die gepaard gaat met financiële risico’s.

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijsten vorige meningsvormende raden vaststellen

De actielijst vaststellen van :

  • 10 april 2014 Meningsvormende raad I
  • 10 april 2014 Meningsvormende raad II

13 Sluiting

Top