Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 13-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening (er is geen MR II)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vernieuwing Meerjarenonderhoudsplan onderwijsgebouwen 2013-2032

B&W stelt de raad voor het Meerjarenonderhoudsplan 2013 - 2032 voor de onderwijsgebouwen in Nieuwkoop vast te stellen.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zelf is te groot om op de website te plaatsen. U kunt deze digitaal opvragen via info@nieuwkoop.nl of uiterlijk 1 week voor de vergadering inzien in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen.

4 Raadsvoorstel Vaststellen regionaal beleidsplan Jeugdzorg

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het, na inspraak aangepaste, concept regionale beleidsplan, de lokale toelichting, de deelname aan de proeftuin Jeugdzorg en de financiële gevolgen hiervan te betrekken bij de voorjaarsnota.

Ter informatie zijn er op 4 februari aanvullende stukken aangeleverd bij de griffie, deze kunt u inzien in pdf-document 'JEUGD aanvulling 4-2 Proeftuinen' hieronder.

5 Raadsvoorstel Vaststellen Nota Lokaalgezondheidsbeleid

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota lokaal gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2014-2017.

De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat gemeenten een nota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen waarin de landelijke speerpunten worden gevolgd. In deze lokale nota staat beschreven wat de gemeente Nieuwkoop voor haar inwoners doet op het gebied van gezondheidszorg.

6 Raadsvoorstel Implementatie Wet basisregistratie Personen

B&W stelt de raad voor de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 vast te stellen en deze met terugwerkende kracht per 6 januari 2014 in werking te laten treden.

Met de inwerkingtreding van de wet BRP vervalt het sofinummer definitief, wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en worden de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.

7 Raadsvoorstel 1e wijziging legesverordening en tarieventabel

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de “Verordening op de heffingen en invordering van leges” en de 1e wijziging van de “Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2014” vast te stellen.

Dit in verband met de wijziging van de Paspoortwet, Leegstandswet en een aanpassing van een foutieve verwijzing in de tarieventabel.

8 Raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

De door uw raad vastgestelde Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 dient te worden aangepast. Dit om duidelijk te maken dat elektronische kennisgevingen worden gedaan in het elektronisch gemeenteblad.

9 Raadsvoorstel Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden

B&W stelt de raad voor de basisuurtarieven hulp bij het huishouden voor Zorg in Natura vast te stellen op  € 18,50 voor HbH1 en € 23,00 excl. BTW voor HbH2.

Bij hulp bij het huishouden is er sprake van twee producten, namelijk HbH1 en HbH2. HbH1 betreft alleen het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden. Onder HbH2 valt ook de organisatie van het huishouden en het versterken van de regie van de cliënt hierop.

10 Raadsvoorstel Afsluiten elektronische weg (e-mail en fax) voor Wob-verzoeken

B&W stelt de raad voor om met ingang van donderdag 6 maart 2014, geen elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur – via e-mail en fax - in behandeling te nemen en derhalve de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht voor deze verzoeken af te sluiten.

11 Raadsvoorstel Mandateren Wob-verzoeken gericht aan de gemeenteraad

De raad wordt voorgesteld om de griffier (en bij afwezigheid diens plaatsvervanger) mandaat te verlenen om beslissingen te nemen op grond van de artikelen 4 tot en met 7 van de Wet openbaarheid van bestuur; als het een verzoek aan de gemeenteraad betreft.

12 Brief van B&W: #Kracht15 Positionering en Profilering Holland Rijnland

B&W informeren de raad via deze brief over het proces van #Kracht 15 waar wordt nagedacht over de toekomst van gemeentelijke samenwerking in de regio.

Bijgevoegde documenten

13 Jaarverslag Griffie

De griffie nodigt raadsleden en fractieassistenten uit aan de hand van het jaarverslag te concluderen wat er in 2013 goed is gegaan en in debat te bezien wat er in 2014 beter kan.

Bijgevoegde documenten

14 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

15 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

16 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening:

Berry Dors heeft voor bij dit agendapunt aangekondigd te willen spreken over de zienswijze visie mobiliteit en ruimte van de provincie Zuid-Holland. Klik hier.

17 Actielijst Meningsvormende raad I vaststellen

De actielijst vaststellen van :

  • 16 januari 2014

Bijgevoegde documenten

18 Sluiting

Top