Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 03-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Arie van Wijk

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening (er is geen MR II)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Keuze externe klachtvoorziening (ombudsman)

B&W stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2015 de behandeling van de verzoekschriften als bedoeld in artikel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht op te dragen aan de Nationale ombudsman en de derhalve te besluiten tot aansluiting bij de Nationale ombudsman en de verordening te wijzigen.

De gemeente Nieuwkoop maakt sinds 2007 gebruik van de diensten van de Ombudsman Alphen aan den Rijn. De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om per 1 januari 2015 de instelling van de gemeentelijke ombudsman te beëindigen. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om een externe klachtvoorziening te hebben. Dit betekent dat de gemeente Nieuwkoop op zoek moet naar een alternatief. Het college heeft de verschillende alternatieven die er zijn om invulling te geven aan een externe ombudsvoorziening bekeken. Het college stelt de raad voor om per 1 januari 2015 aan te sluiten bij de Nationale ombudsman.

4 Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden (koopzondagen)

Dit raadsvoorstel is op 24 juni 2014 door B&W nagezonden.

B&W stelt de raad voor om de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 vast te stellen met daarin opgenomen een volledige vrijstelling om op zon- en feestdagen open te zijn met een beperking in tijd van 12.00 - 19.00 uur.

5 Raadsvoorstel Budget uitvoering projecten Landschaps Ontwikkelings Plan 2014 – 2018 (LOP)

B&W stelt de raad voor het budget uit de bestemmingsreserve LOP aan te wenden voor de realisatie van projecten voor de jaren 2014 - 2018.

Voor de jaren 2014 - 2018 worden nieuwe projecten opgepakt en worden succesvolle projecten uit de periode 2009 - 2013 voortgezet. Wat Nieuwkoop betreft wordt met name ingezet op de afronding van het wandelpadennetwerk, nieuwe wandelpaden en knooppunten waarbij ook routeaansluiting richting de gemeenten De Ronde Venen en Woerden wordt onderzocht en  het beleefbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie.

6 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Hollandsche Leeuw, Dorpsstraat 75 Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen met in acht name van de in dit voorstel genoemde aanpassingen.

Het betreft een bestemmingsplan om het exploiteren van een terras aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 75 in Nieuwkoop mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De ambtshalve aanpassingen zijn beperkt tot de verwerking van de reacties uit het wettelijk vooroverleg (geen bezwaren) en een tekstuele aanpassing.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijsten vorige meningsvormende raden vaststellen

De actielijst vaststellen van :

  • Donderdag 8 mei 2014 Meningsvormende raad I
  • Woensdag 11 juni 2014 Meningsvormende raad I + II
  • Donderdag 12 juni 2014 Meningsvormende raad I + II

11 Sluiting

Top