Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 12-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal en Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00-23:00

Meningsvormende raden op 11 en 12 juni : financiële stukken

U kunt deze vergaderingen terugluisteren

Op deze woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2013, voorjaarsnota 2014 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2015 - 2018. De raad neemt 26 juni 2014 een besluit over deze stukken.

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2015 en staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde ‘programma’s’. Per programma wordt er gekeken naar het beleid en de cijfers.

De raad bespreekt de programma’s in samenhangende ‘blokken’:

  • Ruimtelijke ontwikkelingen - ruimtelijkbeleid, grondexploitaties, grondgebiedszaken en Groene Hart agenda (woensdag 11 juni om 20.00 uur in de raadszaal)
  • Bestuur, veiligheid en dienstverlening - publiekszaken, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en openbare orde en veiligheid (woensdag 11 juni om 20.00 uur in de commissiekamer)
  • Ruimtelijk beheer - milieu en beheer openbare ruimte (donderdag 12 juni om 20.00 uur in de commissiekamer)
  • Sociaal domein - zorg en leefstijl, werk en inkomen, vrije tijd en cultuur, onderwijs en ontwikkeling (donderdag 12 juni om 20.00 uur in de raadzaal)

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij de betreffende meningsvormende raad. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via “beluister de raadsvergadering”.

Bijgevoegde documenten

Top