Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 16-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

Bijgevoegde documenten

1 Opening (er is geen MR II)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport quickscan leerlingenvervoer

De Rekenkamer stelt de raad voor om B&W uit te nodigen om een aantal suggesties over o.a. onafhankelijk extern deskundigenadvies, persoonsgebonden budgetten, de gemeentelijke website, het contract met de vervoerder uit te voeren.

4 Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Schoterhoek II

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundigplan en de uitgangspunten vast te stellen en deze als basis te laten dienen voor het op te stellen bestemmingsplan.

5 Raadsvoorstel Krediet verbouwing bibliotheek Ter Aar voor Algemeen Maatschappelijk Werk

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 48.000,-- voor de verbouwing van Beukenpad 1 ten behoeve van het Algemeen Maatschappelijke werk, inclusief de aanleg van  ICT-infrastructuur.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst Meningsvormende raden vaststellen

De actielijsten vaststellen van :

  • Meningsvormende Raad I van 28 november 2013
  • Meningsvormende Raad II van 28 november 2013

10 Sluiting

Top