Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 28-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie en geurverordening

B&W stelt de raad voor om:

  • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de binnengekomen reacties;
  • In te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de concept geurgebiedsvisie en geurverordening;
  • De geurgebiedsvisie en geurverordening vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen.

4 Raadsvoorstel Instemming kaders bestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed

B&W stelt de raad voor om:

  • In te stemmen met de Nota van beantwoording.
  • In te stemmen met de kaderstellende notitie ‘Integrale gebiedsvisie Langeraar Oost- Landgoed’, en deze te kiezen als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed.

5 Kosten gebruik kunstgrasveld door scholen

Brief van de drie scholen in Buytewech over de kosten voor het gebruik van het kunstgrasveld. Zij hebben verzocht dit op de agenda van de meningsvormende raad te plaatsen; de agendacommissie heeft daarmee ingestemd.

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst Meningsvormende Raad I vaststellen

De actielijsten vaststellen van :

  • Meningsvormende Raad I van 31 oktober 2013
  • Meningsvormende Raad I van 7 november 2013

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top