Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 07-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Nicolette Oosterhof

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Project Herinrichting Voorwegzone

B&W stelt de raad voor om een voorziening ten behoeve van de integrale kostenverevening door grondeigenaren in te stellen.

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a

B&W stelt de raad voor om: het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de Nota van Zienswijzen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

5 Grondtransporten Zuidhoek

Door D66 zijn hierover op 26 september 2013 schriftelijke vragen gesteld. B&W heeft deze vragen beantwoord op 4 oktober. Op verzoek van D66 is dit onderwerp op de agenda van de meningsvormende raad geplaatst.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst Meningsvormende Raad I vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad I van 3 oktober 2013 vaststellen.

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top