Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 16-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:J. Hardenberg

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop"

B&W stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
 • In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Kern Nieuwkoop";
 • Het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen.

De verbeelding (voorheen plankaarten), de planregels en de toelichting worden nog aangepast en volgen later. Voor de huidige stukken van het bestemmingsplan verwijzen wij naar de website, klik hier.

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker"

B&W stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
 • In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker";
 • Het bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;

5 Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Veenweg 23 Noorden

B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor het geheel vernieuwen van een woonhuis aan de Veenweg 23 te Noorden.

6 Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Westkanaalweg 10E Ter Aar

B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning op Westkanaalweg 10E te Ter Aar.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst Meningsvormende Raad I van 11 april 2013 vaststellen

De actielijst vaststellen van het openbare en het besloten deel van de vergadering.

11 Sluiting

Top