Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 03-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Nicolette Oosterhof

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (er is geen MR II)

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven

B&W stelt de raad voor:

  1. In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven”;
  2. Het bestemmingsplan “Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven” vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
  3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

 

4 Raadsvoorstel Vaststellen 3e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening (Apv) Nieuwkoop 2012"

B&W stelt de raad voor de 3e verordening tot wijziging van de “Apv Nieuwkoop” vast te stellen. De wijzigingen hebben betrekking op de horecavergunningen.

5 Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing

B&W stelt de raad voor de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2013 vast te stellen en die van 2010 in te trekken.

6 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Noordwijk en 7e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

B&W stelt de raad voor:

  1. in te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) met ingang van 1 november 2013;
  2. in te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013, met de uitdrukkelijke vaststelling dat artikel 39a uitsluitend geldt voor aan de ODWH gemandateerde taken.

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst Meningsvormende Raden vaststellen

De actielijsten van de Meningsvormende Raden I en II van 5 september 2013 vaststellen.

11 Sluiting

Top