Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 05-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Elly de Jeu

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt

B&W stelt de raad voor om:

  1. kennis te nemen van de inspraakreacties op de concept-uitgangspuntennotitie Noordse Buurt;
  2. de uitgangspuntennotitie Noordse Buurt vast te stellen als startdocument voor het bestemmingsplantraject, én als discussiestuk en basis voor nader overleg en onderzoek vooruitlopend op- en tijdens dit traject.
  3. brede bekendheid te geven aan het vaststellingsbesluit.

 

4 Raadsvoorstel Herziening bp Noorden, enz (S. van Capelweg 78)

B&W stelt de raad voor om in principe akkoord te gaan met de herziening van het bestemmingsplan ‘Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker’ voor het perceel gelegen naast Simon van Capelweg 78 in Noorden ten behoeve van de sanering van de glasopstallen in ruil voor de bouw van een schuur.

5 Voorbereiden bezoek Provinciale staten over Natura 2000 aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

De gemeenteraad is door Provinciale Staten gevraagd om wensen vanuit Nieuwkoop kenbaar te maken.

De provincie heeft maandag 2 september aan het eind van de middag stukken aangeleverd. Let op de bijlage is +100MB, downloaden duurt dus lang.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst Meningsvormende Raad I vaststellen

De actielijst van de meningvormende raad I  van 27 juni 2013 vaststellen.

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top