Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 27-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Oplossingsrichting afvalbrengstation

B&W stelt de raad voor:

  • In te stemmen met de ontwikkeling van een nieuw afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II;
  • Voor de voorbereiding een bedrag van € 120.000,- te onttrekken aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing, ten gunste van programma 3 Ruimtelijke beheer productgroep 13.

4 Raadsvoorstel 2e wijziging verordening winkeltijden

B&W stelt de raad voor:

  • De 2e Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” vast te stellen;
  • De 2e Verordening tot wijziging van de “Verordening Winkeltijden Nieuwkoop” in werking te laten treden op de dag nadat deze door ons is bekend is gemaakt.

5 Raadsvoorstel Gladheidsbestrijding, automatisch strooien op basis van GPS-navigatie

B&W stelt de raad voor:

  • Een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000,00 voor aanschaf van het Autologic systeem;
  • De jaarlijkse kapitaallasten en abonnementskosten vanaf 2014 ten laste te brengen van programma 3.

6 Raadsvoorstel Aanvraag suppletie-uitkering in het gemeentefonds voor de opsporingskosten van een explosief in plangebied Langeraar Oost.

B&W stelt de raad voor:

  • Vast te stellen dat de opsporing van een conventioneel explosief in de bouwlocatie Langeraar Oost op basis van veiligheidsoverwegingen noodzakelijk was.   
  • Een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een suppletie-uitkering in het gemeentefonds voor de opsporingskosten van een explosief uit de Tweede wereldoorlog.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijsten Meningsvormende Raad I vaststellen

De actielijsten van de meningvormende raden van 16 mei en 6 juni (Juni-gesprek) vaststellen.

11 Sluiting

Top