Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 11-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Elly de Jeu

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Verwondering

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

4 Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader Ter Aar West

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundig kader Ter Aar West vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan en om de fase van voorontwerpbestemmingsplan over te slaan.

5 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitaties van de sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen. En om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2012 de voorziening negatieve complexen en de voorziening negatieve sleutelprojecten te verhogen met respectievelijk € 11.200.000 en € 6.000.000. Daarbij wordt voorgesteld om de grondexploitatie GZ 27 Land van Koppen per 30 april 2013 af te sluiten met een negatief resultaat van € 2.700.000 en het negatieve resultaat ten laste te brengen van de voorziening negatieve sleutelprojecten.

6 Ingekomen brieven parkeerplaatsen Lindenplein

B&W werkt aan de inrichting van het openbare gebied van het Lindenplein. In het participatietraject zijn reacties van omwonenden en ondernemers binnen gekomen. Op basis van deze reacties en een optimalisatiestudie wordt het initiële ontwerp aangepast. Op 10 april 2013 presenteert B&W het eindplan aan de bewoners. Op verzoek van de agendacommissie zijn de brieven over dit onderwerp geagendeerd om reacties vanuit de raad aan B&W te kunnen meegeven.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst Meningsvormende Raad I van 14 maart 2013 vaststellen

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top