Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 14-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Tussenstand uitvoering collegeprogramma Samen aan de slag

B&W stelt de raad voor: 

  • Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het collegeprogramma Samen aan de slag.
  • De prioriteiten voor 2013 bij de uitvoering van het collegeprogramma te onderschrijven.

NA DIT AGENDAPUNT START MR II

4 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Gemeentelijke binnensportaccommodaties

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de sportbeleidsnota uit 2008 te vernieuwen, het aanbod van sporthallen te verminderen, nieuwe afspraken te maken voor de exploitatie, enz.

De rekenkamerdirecteur geeft een toelichting tijdens de vergadering.

5 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Afdoeningstermijnen

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de voorlichting over de Wet dwangsom te verbeteren, nadere (prestatie)afspraken te maken bij uitbesteding van taken, tijdig te besluiten op bezwaarschriften, enz.

6 Brief 821 Werkgroep De Blijvers over Noordse Buurt

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 20 december 2012. De raad heeft besloten deze in een meningsvormende raad te bespreken.

B&W heeft een reactie opgesteld op deze brief; deze is bijgevoegd.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • MR I van 17 januari 2013 (openbare deel)
  • MR I van 17 januari 2013 (besloten deel)

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top