Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 17-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Hieronder vindt u een pdf van 34 MB met de agenda en stukken in één document.

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

4 Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de geformuleerde zienswijze.

5 Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. De notitie moet bijdragen aan het behartigen van het Nieuwkoopse belang in de discussie over de toekomst van Holland Rijnland.

6 Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 446.000 voor de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Westveensebrug om over te gaan op “zelfbediening met automatische sluiting”

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR I van 6 december 2012

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top