Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 27-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 27-09-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Vaststelling Definitief Ontwerp Damsteate – Langeraar

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en een deel van het plangebied van Langeraar Noordwest te betrekken bij Damsteate

4 Raadsvoorstel Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten

De ‘begeleidingscommissie’ stelt de raad voor om de rekenkamer als extern adviseur sleutelprojecten te benoemen.

5 Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012 en de 1e verordening tot wijziging van de verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeent

B&W stelt de raad voor beide verordeningen vast te stellen om ze zo in overeenstemming te brengen met de actuele wet- en regelgeving van het Rijk.

6 Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen om zo de eenheid in de leeftijdsgrens te krijgen tussen verordening en beleidsregel.

7 Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze wijziging.

8 Raadsvoorstel Actualiseren Reglement van Orde

De raad wordt voorgesteld om het reglement van orde versie 9 augustus 2012 vast te stellen. In deze versie zijn technische wijzigingen ten opzichte van de vigerende versie doorgevoerd.

9 Brief 389 Voetbalkooi en JOP Zevenhoven

B&W heeft de raad een brief gestuurd over het verwijderen van de voetbalkooi. Op verzoek van de VVD heeft de agendacommissie besloten deze brief in deze meningsvormende raad te agenderen.

10 Brief 421 Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2011

Omgevingsdienst West-Holland heeft een rapportage opgesteld. Op verzoek van de VVD heeft de agendacommissie besloten deze brief in deze meningsvormende raad te agenderen.

11 Brief 436 Afwegingskader toestaan extra woningbouw

B&W heeft de raad een brief gestuurd over dit onderwerp. Op verzoek van de VVD heeft de agendacommissie besloten deze brief in deze meningsvormende raad te agenderen

Bijgevoegde documenten

12 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

13 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

14 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

15 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR I van 30 augustus 2012
• MR II van 30 augustus 2012

16 Sluiting

Top