Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 26-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Janine Wahl
Dit item is verlopen op 26-06-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 Extra Meningsvormende Raad "Heroriëntatie sleutelprojecten"

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten. Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Heroriëntatie sleutelprojecten

B&W stelt de raad voor om de uitvoering van het project transformatie Noordse Buurt te wijzigen in een organische ontwikkeling van het gebied. De Provincie Zuid-Holland te verzoeken de Provinciale Structuurvisie aan te passen zodat het bestemmingsplan Noordse Buurt kan worden gewijzigd naar agrarisch en (glas)tuinbouw (transformatiegebied). Daarnaast kennis te nemen van het voornemen van het college om het Aankoopkader Noordse Buurt aan te passen en om vanuit het college een permanente begeleidingscommissie Noordse Buurt in te laten stellen ter begeleiding van de organische ontwikkeling van het gebied.

4 Sluiting

Top