Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 06-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 21-11-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen. De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De belastingverordeningen en –tarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. 

4 Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2012

B&W stelt de raad voor de slotwijziging en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. In 2012 is nog een aantal financiële afwijkingen geconstateerd na de opstelling van de Najaarsnota. Om onder andere te voldoen aan de rechtmatigheid stelt B&W voor om in te stemmen met deze slotwijziging en wordt daarmee de begroting van de gemeente bijgesteld.

5 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2012-2013

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde budgetoverheveling. In het jaar 2012 heeft de gemeente een aantal zaken niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat deze zaken wel uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt B&W voor de budgetten over te hevelen naar 2013.

6 Raadsvoorstel Normenkader 2012

B&W stelt de raad voor het normenkader vast te stellen. De accountant stelt, op basis van dit normenkader, bij zijn rechtmatigheidonderzoek vast of baten, lasten en balansmutaties conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

7 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2013

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen. De nota reserves en voorzieningen is opgesteld om inzicht te geven in de samenstelling van de reserves en voorzieningen en de functies die ze hebben binnen de financiële beleidsterreinen. Ook worden er kaders vastgelegd met betrekking tot het beheer van de reserves en voorzieningen.

8 Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen. Met deze verordening is er, gelet op de uitspraak van de Raad van State, een basis voor het uitsluitend elektronisch publiceren van ontwerpbesluiten, de aanvragen en de daaropvolgende besluiten.

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR I van 15 november 2012

Bijgevoegde documenten

13 Sluiting

Top