Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 15-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 15-11-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Notitie oplossingsrichtingen Afvalbrengstation Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om te besluiten tot de ontwikkeling van een nieuw afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II en voor de voorbereiding een bedrag van € 120.000,- te onttrekken aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. 

4 Raadsvoorstel Startnotitie nieuw monumentenbeleid

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen.

5 Raadsvoorstel Verordeningen Starterslening en Woonfonds

B&W stelt de raad voor de verordening Starterslening Nieuwkoop 2012 en de verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011, herzieningen 2012 vast te stellen.

6 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling SVHW

B&W stelt de raad voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2013 vast te stellen.

7 Brief 546 Reclameborden

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de fractie CDA aan het college B&W over de reclameborden om lantaarnpalen. Naar aanleiding van de reactie van B&W hebben de vraagstellers gevraagd het onderwerp te agenderen.

Bijgevoegde documenten

7a Raadsvoorstel bekrachtigen en opheffing geheimhouding diverse stukken

In de besluitvormende raadsvergadering van 8 november 2012 is dit raadsvoorstel aangehouden, zodat het besproken kan worden in de eerstvolgende meningsvormende raad.
Aantekening: De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen

• MR I van 27 september 2012
• MR I van 25 oktober 2012

12 Sluiting

Top