Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 30-08-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 30-08-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen

B&W stelt de raad voor een projectbesluit te nemen voor het toestaan van de handel in en opslag van wol, stro en hooi in de bedrijfsschuur van 1000 m2 en onder de overkapping van 265 m2.

4 Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De Verwondering

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en in te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan.

5 Raadsvoorstel Principebesluit landgoed Nieuwveen

B&W stelt de raad voor het verzoek voor de ontwikkeling van een landgoed positief te benaderen, onder voorwaarde dat de provincie instemt met deze ontwikkeling.

6 Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging van de marktverordening Nieuwkoop 2008

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. De wijzigingen betreffen de opbouw- en verkooptijd voor de markt in Ter Aar en de procedure van selectie van nieuwe marktkraamhouders.

7 Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst en verordening Cyclus

B&W stelt de raad voor om voor de periode 2013 t/m 2017 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Nieuwkoop heeft in 2008 en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Cyclus voor de inzameling van huishoudelijk afval; deze overeenkomst loopt af op 31 december 2012. Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels, is het ook noodzakelijk dat Cyclus het alleenrecht wordt verleend voor de uitvoering van de inzameltaken. B&W stelt de raad voor om hiervoor een verordening vast te stellen.

8 Monitoren gezondheidsrisico’s / geurverordening

De raad heeft op 29 maart en 28 juni 2012 over dit onderwerp moties (verzoeken aan het college) aangenomen. Het college heeft per brief (nr. 301) een stand van zaken gegeven. De raad wil van gedachten wisselen over het monitoren.

9 Brief 260: Parkeerplaats N231 bij garage/tankstation Maas

Er zijn, door de fractie SBN, schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W over het parkeerterrein N231. Naar aanleiding van de reactie van B&W is in de besluitvormende raadsvergadering van 23 mei 2012 o.v.v. SBN besloten deze brief in een meningsvormende raad te bespreken.

10 Brief 287: Aanbieding rapport PAS/Natura 2000

B&W heeft een brief aan de raad gestuurd waarmee zij de raad het rapport aanbiedt. In de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2012 heeft de raad o.v.v. SBN besloten deze brief in een meningsvormende raad te bespreken.

11 Brief 255: Ophalen huishoudelijk afval Project “Nieuwe Cope”

De Vereniging van Eigenaren “Nieuwe Cope” heeft een brief gestuurd met een aantal klachten over het ophalen van huishoudelijk afval. In de besluitvormende raadsvergadering van 23 mei 2012 heeft de raad o.v.v. D66 besloten deze brief in een meningsvormende raad te bespreken.

12 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

13 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

14 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

15 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR I van 14 juni 2012
• MR I (extra) van 26 juni 2012

16 Sluiting

Top