Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 14-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Langeraar Oost

B&W stelt de raad voor de Startnotitie ‘Langeraar Oost’ vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan Langeraar Oost en verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie voor het plangebied.

4 Raadsvoorstel Verordeningen Starterslening en Woonfonds

B&W stelt de raad voor de Verordening Starterslening Nieuwkoop 2012 en de aangepaste Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011 vast te stellen.

5 Reactie B&W op schriftelijke vragen Nieuw Amstel Oost

B&W heeft schriftelijke vragen van de MPN over Nieuw Amstel Oost beantwoord. Deze brief is op verzoek van de MPN-fractie geagendeerd.

6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; en het bestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad I van 10 mei 2012
  • de Meningsvormende Raad / Junigesprek 7 juni 2012 (nog niet beschikbaar)

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top