Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 07-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Jaap Aartman
Anders dan in voorgaande jaren worden de financiële stukken niet in een reguliere meningsvormende raad besproken.Daarvoor in de plaats vindt er, zoals verwoord in paragraaf 4.2 van het ‘beleidsdocument planning en control’ een junigesprek tussen college van B&W en gemeenteraad plaats. Deze vergadering is openbaar.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening junigesprek

Aantekening: Hieronder vindt u een totaaldocument van de agenda en stukken

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

3 Rode draad presentatie

B&W presenteert beknopt de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen op basis van de jaarstukken 2011 (terugblik), de voorjaarsnota 2012 (stand van zaken) en de uitgangspuntennotitie 2013 (vooruitblik).

4 Gesprek over de programma’s

1. Ruimtelijke ontwikkeling 2. Bedrijvigheid en toerisme 3. Ruimtelijk beheer Na een toelichting van maximaal 2 minuten van de portefeuillehouder bespreekt de raad met het college deze onderwerpen.

5 Gesprek over de programma’s

4. Sociale participatie 5. Sport en ontspanning 6. Onderwijs en cultuur 7. Economische participatie En over de specifiek door het presidium aangedragen onderwerpen: ISDR ontvlechting en subsidie verstrekking Na een toelichting van maximaal 2 minuten van de portefeuillehouder bespreekt de raad met het college deze onderwerpen.

6 Gesprek over de programma’s

8. Openbare orde en veiligheid9. Klant contact centrum10. BestuurEn over de algemene dekkingsmiddelenNa een toelichting van maximaal 2 minuten van de portefeuillehouder bespreekt de raad met het college deze onderwerpen.

7 Sluiting

Top