Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 10-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (link opent in nieuw venster).

Hieronder  vindt u een totaaldocument van de agenda en stukken.

Bijgevoegde documenten

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Nota Mantelzorgwoningen (kangoeroewoningen)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de notitie mantelzorgwoningen en de daarin opgenomen criteria en voorwaarden.

4 Raadsvoorstel Duurzaamheidagenda 2012-2014

B&W stelt de raad voor te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen de gemeente en de Duurzaamheidagenda vast te stellen.

5 Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015

B&W stelt de raad voor het beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015 gemeente Nieuwkoop vast te stellen en de financiële consequenties voor 2012 mee te nemen in de najaarsnota en voor 2013 en verder in de begroting op te nemen.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad I van 12 april 2012

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top