Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 12-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:30
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Deze vergadering vindt aansluitend aan de EXTRA besluitvormende raadsvergadering plaats. Verwachte aanvangstijd is 20.30 uur. Klik hier om naar de geluidsopname te gaan (opent in nieuw venster).

1 Opening

 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).
Aantekening: Hieronder staat het totaalbestand van agenda en stukken.

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop”. De budgetneutrale maatregelen uit te voeren, de maatregelen te bezien in samenhang met groot onderhoud wegen en de financiering te bezien bij de begroting 2013 en later.

4 Raadsvoorstel Beheerplan wegen 2012-2015

B&W stelt de raad voor het beheerplan wegen vast te stellen en de financiële consequenties voor 2013 en verder in de begroting mee te nemen.

5 Raadsvoorstel Bouwverordening 2012

B&W stelt de raad voor de Bouwverordening 2012 vast te stellen en de Bouwverordening 2010 in te trekken.

6 Beheersmaatregelen actualisering bestemmingsplannen

B&W heeft een brief aan de raad gestuurd waarmee zij de raad informeert over de knelpunten en voorgestelde beheermaatregelen. In de besluitvormende raadsvergadering van 2 februari 2012 heeft de raad besloten deze brief in een meningsvormende raad te bespreken.

7 Bestemmingsplanprocedure Bosweg 1b Woerdense Verlaat

B&W heeft een brief aan de raad gestuurd waarmee zij de raad informeert over de start van een bestemmingsplanprocedure. In de besluitvormende raadsvergadering van 2 februari 2012 heeft de raad besloten deze brief in een meningsvormende raad te bespreken.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad I van 15 maart 2012

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top