Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 15-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:15
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 15-03-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Deze vergadering vindt aansluitend aan de EXTRA besluitvormende raadsvergadering plaats. Verwachte aanvangstijd is 20.15.

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

Aantekening: Hier vindt u een totaalbestand van alle stukken.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel vrijstellingsprocedure 20 woningen Noordenseweg nabij nr. 21 Nieuwkoop (Zevensprong)

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen om een verklaring van geen bezwaar en om de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent het verlenen van vrijstelling voor de bouw van 20 woningen te delegeren aan B&W.

 

4 Raadsvoorstel bestemmingsplan Zuidhoek

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan Zuidhoek vast te stellen met daarbij de verwerking van wijzigingen en om de reactie op ingediende zienswijzen vast te stellen.

 

5 Raadsvoorstel “Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop”

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop”. Budgetneutrale maatregelen kunnen opgepakt worden en financiering van andere maatregelen wordt opgenomen in de begroting 2013 en verder.

 

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijst dient te worden vastgesteld:

·              de Meningsvormende Raad I van 16 februari 2012

 

 

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top