Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 16-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie

B&W stelt de raad voor een gebiedsvisie vast te stellen voor het gebied van Langeraar en deze om te zetten naar een gemeentelijke geurverordening. Hierin een aantal geurnormen vast te stellen en de afwijkende geurnorm voor de intensieve veehouderij uit de geurgebiedsvisie Langeraar niet over te nemen.

 

4 Raadsvoorstel Start vrijstelling voor bouwen van een kassencomplex

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel Paradijsweg 14 in Ter Aar.

 

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijst dient te worden vastgesteld:

·                     de Meningsvormende Raad I van 19 januari 2012 

 

 

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Top