Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 01-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Wilt u de geluidsopname van deze vergadering horen klik dan hier.
Aantekening: Bijgevoegde totaalbestand van 35,2 MB is één pdf met de agenda en alle stukken.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker

B&W stelt de raad voor deze nota voor de actualisering van het bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker vast te stellen.

 

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Sport en recreatiezone Langeraar

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan, inclusief ambtshalve wijzigingen, en de reactie op de zienswijze van het Hoogheemraadschap vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en geen aanvullend onderzoek (m.e.r. beoordeling) te doen.

 

5 Raadsvoorstel Hondenbeleid

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen. Hoofdlijn van het nieuwe hondenbeleid is een opruimplicht binnen de bebouwde kom. Hondenbezitters moeten bij het uitlaten van de hond opruimmiddelen bij zich hebben.

 

6 Raadsvoorstel Rioolaansluitverordening

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. In deze verordening wordt de verhouding tussen de burger en de gemeente geregeld betreffende de aansluiting op het openbare riool.

 

7 Snippergroenbeleid (brief van B&W)

De gemeenteraad heeft, op 29 augustus 2011, een brief ontvangen van B&W met de mededeling dat zij beleidsregels hebben vastgesteld voor de verkoop van snippergroen. De raad heeft in de besluitvormende raad van 15 september besloten deze brief in de meningsvormende raad te bespreken.

 

8 Concept Politiejaarplan 2012

Op verzoek van de burgemeester is dit concept jaarplan geagendeerd ter bespreking in deze meningsvormende raad.

 

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

·                     de Meningsvormende Raad I van 27 oktober 2011

·                     de EXTRA Meningsvormende Raad I van 24 november 2011 (volgt)

Bijgevoegde documenten

13 Sluiting

Top