Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 29-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (er is geen MR II)

Bij de agendapunten 4, 6, 7 en 8 liggen, alleen voor raadsleden, nog vertrouwelijke bijlagen ter inzage bij de griffie.
Aantekening: Hieronder vindt u één bestand met de agenda en alle voorstellen ineen. Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier.

Bijgevoegde documenten

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verbeterplan voetbalaccommodaties

B&W stelt de raad voor een aantal besluiten te nemen met als doel verbetering van diverse voetbalaccommodaties ten behoeve van multifunctioneel gebruik voor sport en bewegen en daar geld voor beschikbaar te stellen.

4 Raadsvoorstel Beheer voetbalaccomodaties

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de oprichting van een zelfstandige beheerstichting voor het beheer van de Nieuwkoopse voetbalaccommodaties per 1 januari 2012 en een aantal financiële besluiten te nemen.

5 Raadsvoorstel Nota uitgangspunten Langeraar en Papenveer

B&W stelt de raad voor deze nota voor actualisatie en digitaliseren van het bestemmingsplan Langeraar & Papenveer vast te stellen.

6 Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Ter Aar Vernieuw Verbonden

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het concept stedenbouwkundigplan en deze vrij te geven voor inspraak.

7 Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Langeraar Oost

B&W stelt de raad voor de grondexploitatie te openen, hierin een bijdrage van € 2.6 miljoen op te nemen voor verplaatsing van het voetbalcomplex van RKSV Altior en de risicoanalyse vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Tussentijdse herziening grondexploitatie Zuidhoek en Meijepark per 01-01-2011

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitatie en risicoanalyse opnieuw vast te stellen. In de voorziening nadelige saldi grondexploitaties € 1.064.456 vrij te laten vallen en ten gunste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar. 

9 Raadsvoorstel Herstel bestemmingsplan Noordse Buurt m.b.t. Floraweg 37 in Noorden

B&W stelt de raad voor, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, dit te herstellen via een verkorte vaststellingsprocedure.

10 Raadsvoorstel Toetreding tot Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en Waardebepalingen (SVHW)

B&W stelt de raad voor toe te treden tot deze gemeenschappelijke regeling en daarvoor een aantal financiële besluiten te nemen.

11 Geuroverlast intensieve veehouderij

Er zijn eind 2010 door de fractie van Progressief Nieuwkoop vragen gesteld aan B&W gerelateerd aan de geuroverlast van intensieve veehouderijen. Naar aanleiding van de reactie van B&W zijn enkele brieven ontvangen van inwoners en heeft de raad besloten het onderwerp te agenderen. In de meningsvormende raad van 1 september 2011 is dit agendapunt doorgeschoven.

12 Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om deze notitie vast te stellen. De doelstelling van deze notitie is het realiseren van een “handvat” hoe participatie vorm te geven.

13 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

14 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

15 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

16 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I van 1 september 2011
  • de Meningsvormende Raad II van 1 september 2011

17 Sluiting

Top