Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 01-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit 20 woningen, Noordenseweg nabij 21 in Nieuwkoop; De Zevensprong

B&W stelt de raad voor de vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 WRO) op te starten voor de bouw van 20 woningen en een voorbereidingsbesluit (artikel 21 WRO) te nemen. De ruimtelijke onderbouwing staat op de website onder het betreffende agendapunt. Voor elke fractie is één geprint exemplaar beschikbaar.

 

4 Ontwerp partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

Op 1 april 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude (voormalige Rijnstreek) zich aangesloten bij Holland Rijnland. Door deze uitbreiding dekt de huidige Regionale Structuurvisie 2020 niet langer de volledige regio. De gemeente kan tot en met 9 oktober te reageren; als B&W met een voorstel komt wordt dit direct nagezonden.

 

5 Raadsvoorstel Ontwerp Eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland, schakels in het ZuidvleugelNet

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze herziene OV-visie. Deze visie is de basis voor de concessie-eisen en –wensen van de provincie Zuid-Holland die concessiehouder is voor het openbaar vervoer in Holland Rijnland. Daarnaast staat in de visie welke verbeteringen in het regionaal openbaar vervoer nodig en gewenst zijn.

 

6 Raadsvoorstel Partiële herziening bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat, Vlietpark

B&W stelt de raad voor de nota van zienswijzen en de partiële herziening van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Een besluit te nemen over de financiering van de kosten voor de gemeente voor de herinrichting van het parkeerterrein schuin tegenover het Vlietpark en het verplaatsen van de fietsbrug.

 

7 Raadsvoorstel Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011 en de Structuurvisie deel 2

B&W stelt de raad voor de verordening en de structuurvisie vast te stellen. Het beoogd effect is het scheppen van een wettelijke grondslag om ontwikkelingsbijdrage en verevening mogelijk te maken bij projecten die afdragen ten behoeve van de herontwikkeling Noordse buurt en woningbouwprojecten die niet voldoen aan het gewenste aandeel sociale woningbouw.

 

8 Planschade “Tennisboerderij”

Er zijn vragen gesteld door de fracties Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 aan het college B&W over de afhandeling van het verzoek om planschade vergoeding. Naar aanleiding van de reactie van B&W hebben de vraagstellers gevraagd het onderwerp te agenderen.

 

9 Geuroverlast intensieve veehouderij

Er zijn eind 2010 door de fractie van Progressief Nieuwkoop vragen gesteld aan B&W gerelateerd aan de geuroverlast van intensieve veehouderijen. Naar aanleiding van de reactie van B&W zijn enkele brieven ontvangen van inwoners en heeft de raad besloten het onderwerp te agenderen.

 

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I Financiën van 9 juni 2011
  • de Meningsvormende Raad I van 16 juni 2011

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting

Top