Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 16-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Deze meningsvormende raad begint aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering.

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: "Subsidies onder de loep"

De Rekenkamer stelt de raad onder andere voor bij het vaststellen van kadernotities voor subsidieverlening doelstellingen nog concreter te formuleren. Het college te verzoeken de instellingen meer te betrekken bij het opstellen van kadernotities en zoveel mogelijk de model-Algemene Subsidie Verordening van de VNG over te nemen.

 

4 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: "Beheerplannen in uitvoering"

De Rekenkamer stelt de raad voor intensief betrokken te blijven bij het opstellen en actualiseren van de gemeentelijke beheerplannen. Het college te verzoeken inwoners te laten participeren en naast de financiële verantwoording ook te rapporteren wat wel en niet in dat jaar is uitgevoerd en wat dit betekent voor het beheerplan.

 

5 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2012 gemeenschappelijke regeling RDOG

Het college van B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met de voorgestelde begroting, een voorbehoud te maken met betrekking tot de kosten voor de CJG-locatie Nieuwveen en in de zienswijze op te nemen dat de gemeente niet akkoord kan gaan met de indicatieve meerjarenbegroting vanaf 2015.

 

6 Raadsvoorstel Startnotitie (Meerjaren-) Handhavingsbeleidsplan 2011-2014

B&W stelt de raad voor deze startnotitie vast te stellen. De startnotitie dient als vertrekpunt voor het proces om voor de volgende 4 jaar te komen tot een modern (Meerjaren-)Handhavingsbeleidsplan.

 

7 Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar geweigerd projectbesluit "hooibergschuur" Hogedijk 3 te Zevenhoven

B&W stelt de raad voor het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren.

 

Bijgevoegde documenten

8 Planschade "Tennisboerderij"

Er zijn vragen gesteld door de fracties Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 aan het college B&W over de afhandeling van het verzoek om planschade vergoeding; deze zijn op 8 maart 2011 beantwoord. Naar aanleiding van de reactie van B&W hebben de vraagstellers het onderwerp laten agenderen in een meningsvormende raad.

 

9 Raadslid als AB-lid in gemeenschappelijke regelingen

De vraagstelling is of een lid van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling in zijn stemgedrag mag afwijken van het gemeentelijk standpunt. Daarnaast de vraag of de huidige benoemingen, gezien de nieuwe coalitie, van kracht blijven.

 

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Sluiting

Top