Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 09-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD

Let op ! De vergadering begint om 19.00 uur met een besloten deel (agendapunten 3 en 4). Om 20.00 uur begint het openbare deel. Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties per 1-1-2011

B&W stelt de raad onder andere voor de risicoanalyses vast te stellen, de herziene grondexploitaties van de sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen, de voorziening negatieve complexen te verhogen met € 2.854.950 en de grondexploitatie De Wip/Ter Aar Vernieuwd Verbonden af te sluiten met een negatief resultaat van -/- € 806.940.

 

Raadsvoorstel en -besluit zijn openbaar; alle achterliggende stukken zijn vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien.

 

4 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige visie sleutelprojecten

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de gebiedsvisie per locatie voor de sleutelprojecten woningbouw en in te stemmen met kostenneutrale ontwikkeling van de “GEM-locaties” ten behoeve van het goedkope woningbouwprogramma.De leden van de commissie van deskundigen sleutelprojecten hebben een 1ste advies uitgebracht en zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

 

Raadsvoorstel en -besluit zijn openbaar; alle achterliggende stukken zijn vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien.

 

5 Raadsvoorstel Programmarekening 2010 en resultaatbestemming

B&W stelt de raad voor om de programmarekening 2010 vast te stellen, enkele bedragen toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar, enkele kredieten af te sluiten en € 2.864.000 te ontrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar, inzake het negatieve resultaat.

 

6 Raadsvoorstel Eerste tussentijdse rapportage 2011

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze rapportage en de mutaties in de reserves. Het structurele nadeel van de gemelde afwijkingen te betrekken bij de afweging en besluitvorming rondom de begroting 2012-2015 en een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van bouwgrond in de Voorwegzone van € 300.000.

 

7 Raadsvoorstel Belastingplan Nieuwkoop 2011

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het belastingplan, het belastingpakket uit te breiden met “niet-ingezetene belasting”, € 50.000 beschikbaar te stellen voor een inventarisatie en onderzoek uit te laten voeren naar het draagvlak voor een ondernemersfonds.

 

8 Raadsvoorstel Perspectiefnota+ inclusief nota van zienswijze

B&W stelt de raad voor deze beide nota’s vast te stellen. Het doel van de perspectiefnota is de beleidskaders en uitgangspunten vastleggen voor de programmabegroting 2012-2015.

 

9 Raadsvoorstellen Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

a. Begroting 2012 Holland Rijnland;

b. Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden;

c. Concept begroting 2012 Milieudienst West-Holland

 

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I 19 mei 2011
  • de Meningsvormende Raad II 19 mei 2011

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting

Top