Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 19-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Aanpassen raadszaal

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanschaf van een draadloos audio systeem, twee nieuwe ringleidingen en een smartboard. Hiervoor vragen zij een krediet van € 70.000,-- beschikbaar te stellen.

 

4 Raadsvoorstel Vuilwater innamepunt

B&W stelt de raad voor een vuilwater innamepunt te realiseren op ’t Hoogt in Nieuwkoop en hiervoor een budget van € 73.500,-- beschikbaar te stellen.

 

5 Raadsvoorstel Beleidsvisie externe veiligheid

B&W stelt de raad voor de beleidsvisie “Externe Veiligheid” vast te stellen.

 

6 Raadsvoorstel 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de 4e wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009”, waardoor de gemeente een instrument krijgt met een juridische basis om overlast door softdrugs terug te dringen.

 

7 Raadsvoorstel 5e wijziging Algemene plaatselijke verordening

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de 5e wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009”, waardoor beleid ten aanzien van de exploitatie van grow-, smart- en headshops vergunningplichtig wordt opgesteld.

 

8 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West Holland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de toetreding van de provincie Zuid-Holland tot de Regeling Milieudienst West-Holland en daartoe de 5e en 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland vast te stellen.

 

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Sluiting

Top