Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 10-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:30
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Om 20:00 uur, vóór deze Meningsvormende Raad die om 20.30 uur start, is er een oriënterende bijeenkomst "Sprekersplein over Woonvisie".

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Vaststellen Woonvisie

B&W stelt de raad voor de Woonvisie vast te stellen en in te stemmen met de nadere toelichting, kengetallen en de begrippenlijst en deze als appendix toe te voegen aan de Woonvisie. Daarnaast nog expliciet een besluit te nemen over een aantal thema’s.

4 Raadsvoorstel Categoriën waarvoor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is

B&W stelt de raad voor de lijst vast te stellen waarin zijn opgenomen de categorieën waarvan de raad verklaart dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

5 Raadsvoorstel Afwijken van nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de uitgangspunten voor de bebouwingsregeling voor woonbebouwing. Voor plannen, die voldoen aan de uitgangspunten, op voorhand een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

6 Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures

B&W stelt de raad voor de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan af te wijzen te mandateren aan het college en het houden van hoorzittingen ambtelijk te organiseren.

7 Projectbesluit perceel Hollandse Kade naast nr. 6 Woerdense Verlaat

Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan heeft B&W besloten een procedure voor een projectbesluit te doorlopen. B&W vraagt de raad nu voor dit perceel het projectbesluit vast te stellen.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad I van 2 december 2010 dient te worden vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top