Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 18-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 18-03-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I van 18 maart 2010; VERVALLEN

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Wijngaardcamping Naescas

In de besluitvormende raadsvergadering van 11 februari 2010 is over dit onderwerp ingesproken. De raad heeft toen besloten dit in een meningsvormende raad op de agenda te zetten.

Bijgevoegde documenten

4 Woonvisie: Resultaten vooronderzoek

In de meningsvormende raad I van 28 januari 2010 is afgesproken de resultaten van het vooronderzoek in deze meningsvormende raad te bespreken.

Op dit moment zijn er geen nieuwe stukken beschikbaar dus treft U aan de brief van B&W en de in de MR uitgereikte nieuwe planning. Mogelijk worden er nog stukken nagezonden.

5 Raadsvoorstel Rapport rekenkamer Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Rekenkamer Nieuwkoop stelt voor de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht aan de raad over het onderzoek naar integraliteit in het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

6 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2010

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen. Een goed meerjarig inzicht over het vereiste niveau van reserves en voorzieningen draagt bij aan een transparante financiële positie. In artikel 12 van de financiële verordening 212 is opgenomen dat het college tenminste elke vier jaar een bijgestelde nota reserves en voorzieningen aanbiedt.

7 Raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering 2010

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen en de verordening vastgesteld in 2007 in te trekken.

8 Rekenkamerbrief Quickscan organisatiestructuur

De Rekenkamer Nieuwkoop heeft een brief gestuurd aan de raad over de organisatiestructuur.

Er is geen raadsvoorstel bijgevoegd wel een raadsbesluit om de brief voor kennisgeving aan te nemen.

9 Raadsvoorstel Werkgeverscommissie griffie

Het presidium stelt voor een werkgeverscommissie in te stellen, de leden van deze commissie te benoemen en de Verordening werkgeverscommissie vast te stellen.

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijst dient te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I van 28 januari 2010
  • de Meningsvormende Raad II van 28 januari 2010

14 Sluiting

Top