Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 02-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong
Dit item is verlopen op 16-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

MR I en II vinden plaats in aansluiting op de Extra Besluitvormende raad en beginnen uiterlijk om 20.30 uur.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Realisatie Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

De rekenkamerdirecteur doet, op basis van dit rekenkameronderzoek naar het ontstaan van de tekorten bij de besluitvorming rond de bouw van de school, enkele aanbevelingen aan de raad om in de toekomst soortgelijke situatie te voorkomen. De rekenkamerdirecteur is uitgenodigd.

4 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Westkanaalweg 99-100 (oude locatie Digros)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota zienswijzen en de beantwoording, het bestemmingsplan vast te stellen maar geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in de fractiekamer.

5 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

B&W stelt de raad voor de nota van uitgangspunten voor de actualisering van bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland vast te stellen.

6 Raadsvoorstel Kleinschalige Zorg Noorden

B&W stelt de raad voor een budget van € 23.500 te verlenen en een budget van € 1.500 beschikbaar te stellen voor onderzoek- en voorbereidingskosten.

7 Raadsvoorstel Telecommunicatieverordening 2010

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. Dit betreft het raadsvoorstel dat al eerder in de meningsvormende raad van 7 oktober 2010 is besproken. De verordening is niet aangepast; u treft een bijlage aan bij het raadsvoorstel met de antwoorden op de door de raadsleden gestelde vragen.

8 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde wijziging. Daarbij het voorbehoud te maken op de in de gemeenschappelijke regeling neergelegde bevoegdheids- en taakverdeling en werkwijze voor de toekomst i.v.m. de verder doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum.

9 Raadsvoorstel Regionale subsidies GGZ voorzieningen

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies en de gemeenschappelijke financiering van de voorziening Vriendendienst.

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad van 28 oktober 2010 dient te worden vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting

Top