Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 09-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 09-09-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 te Zevenhoven

B&W stelt de raad voor het verzoek voor het nemen van een projectbesluit voor het gedeeltelijk vernieuwen van een hooibergschuur te weigeren. Dit onderwerp is eerder in de meningsvormende raad van 15 april 2010 aan de orde geweest. Extra achtergrondinformatie is voor raadsleden op Extranet beschikbaar.

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel (Woon)chalets Poldermolen naast nr. 3 te Nieuwveen

B&W stelt de raad voor het bezwaar tegen het besluit tot weigering van het projectbesluit gedeeltelijke gegrond te verklaren. Het besluit tot weigering van het projectbesluit met gewijzigde motivering in stand te laten. Dit onderwerp is eerder in de raad van 1 oktober 2009 en 11 februari 2010 aan de orde geweest. Extra achtergrondinformatie is voor raadsleden op Extranet beschikbaar.

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de vijf voorgestelde beleidsuitgangspunten die het kader vormen voor het mantelzorgbeleid in de gemeente.

6 Speeddate met jongeren; het vervolg

Op 3 juni 2010 heeft deze speeddate plaatsgevonden; het verslag treft u aan bij de stukken. De raad discussieert nu over hoe en waaraan follow up wordt gegeven.

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening, Subsidieverordening monumentenzorg en Verordening monumentencommissie

B&W stelt de raad voor deze verordeningen vast te stellen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

8 Raadsvoorstel Vaststellen Bouwverordening 2010

B&W stelt de raad voor deze nieuwe bouwverordening vast te stellen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een van de andere aanpassingen betreft de gebruiksvergunning voor het aantal van 5 personen.

9 Raadsvoorstel Beleidsnotitie bestuurlijke boete of -strafbeschikking

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking per 1 oktober 2010. Voor de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren samen te werken met Alphen aan den Rijn, voor 300 uur (op jaarbasis).

10 Raadsvoorstel 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)

B&W stelt de raad voor de 2e wijziging van de Apv van 27 mei 2010 in te trekken en de 3e wijziging vast te stellen. Het betreft wijzigingen in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het vervallen welstandstoetsing reclame- en uitritvergunning en de mogelijk voor het plaatsen van een Mosquito.

Bijgevoegde documenten

11 Raadsvoorstel 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze juridisch noodzakelijke wijziging. Hoewel de gemeente Nieuwkoop in ieder gaval tot 1 januari 2013 niet zal participeren in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland is toch instemming van Nieuwkoop met deze wijziging van de gemeenteschappelijke regeling vereist.

12 Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009

De commissie fractievergoeding 2009 adviseert de raad over de uitgaven van 2009 en de hoogte van de reserves. Dit is een aanvulling op het raadsvoorstel over dit onderwerp dat besproken is in de raad van 1 juli 2010.

13 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

14 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

15 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

16 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

 

    • de Meningsvormende Raad van 17 juni 2010

 

Bijgevoegde documenten

17 Sluiting

Top