Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 17-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

In aansluiting op Extra Besluitvormende Raadsvergadering.

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen, de financiële consequenties voor de gebruikers in twee jaar door te voeren en het schooljaar 2011/2012 (voor 10, 11, 12 en 13 jarige leerlingen) aan te wijzen als overgangsjaar voor de wijziging van aangepast vervoer naar openbaar vervoer of de fiets.

4 Raadsvoorstel Tussentijdse wijziging legesverordening 2010

B&W stelt de raad voor de 2e wijziging van de Legesverordening 2010 vast te stellen. Door de invoering van de Crisis- en herstelwet is het noodzakelijk deze verordening te wijzigen.

5 Raadsvoorstel Lidmaatschap Raadslid.nu

Voorgesteld wordt om alle raadsleden en fractieassistenten van Nieuwkoop collectief lid te maken van de belangenvereniging Raadslid.nu en de kosten daarvan te dekken binnen het budget “Algemeen Bestuur”.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

8 Rondvraag

 

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

 

    • de Meningsvormende Raad I van 12 mei 2010

 

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top