Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 12-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Voorzitter:J. de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

In aansluiting op Extra Besluitvormende Raadsvergadering. Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel 1e wijziging winkeltijdenverordening

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging verordening winkeltijden Nieuwkoop vast te stellen.

4 Raadsvoorstel 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009

B&W stelt de raad voor de 2e Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 vast te stellen.

5 Raadsvoorstel noodstroomvoorziening

B&W stelt de raad voor een krediet van € 53.000 beschikbaar te stellen voor het treffen van een noodstroomvoorziening voor het gemeentehuis in Ter Aar.

6 Jaarverslag Griffie 2009

De griffie doet verslag over 2009 vergelijkbaar met het jaarverslag 2008.

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

9 Rondvraag

 

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I 15 april 2010

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top