Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 15-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan. 

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Wijngaard-camping Naescas

In de besluitvormende raadsvergadering van 11 februari 2010 is over dit onderwerp gesproken. Zie bijgevoegd conceptverslag. De raad heeft toen besloten dit in een meningsvormende raad op de agenda te zetten. Ondertussen heeft het college van B&W een brief aan de raad hierover geschreven.

4 Raadsvoorstel Weigering projectbesluit Hogedijk 3 te Zevenhoven

B&W stelt de raad voor om het verzoek tot het nemen van een projectbesluit te weigeren.

5 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor de nota van uitgangspunten voor de actualisering van bestemmingsplan Kern Nieuwkoop vast te stellen.

6 Raadsvoorstel Bestemmingplan Landgoed Ursula

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota van zienswijzen, het beeldkwaliteitplan vast te stellen, het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
Aantekening:

Klik hier om naar het ontwerpbestemmingsplan te gaan op de algemene website van de gemeente.

 

7 Raadsprogramma (indien tijdig beschikbaar)

Het raadsprogramma is op 14 april 2010 op de website geplaatst.
Aantekening: Voor raadsleden wordt een exemplaar op de raadstafels gelegd op donderdag 15 april.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.Vanuit de ISDR komen twee stukken:• Kadernota 2011• Ontwerp programma begroting 2011De gemeente kan hier een zienswijze op inbrengen

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijsten dienen te worden vastgesteld:

  • de Meningsvormende Raad I van 28 januari 2010
  • de Meningsvormende Raad II van 28 januari 2010

12 Sluiting

Top